همایش

همایش شهر قدس 96/07/27

همایش فنی و تخصصی دینا پارت - شهرقدس

همایش کرمانشاه 96/05/26

همایش فنی و تخصصی دینا پارت - کرمانشاه

همایش مازندران | سال ۱۳۹۶

همایش فنی و تخصصی دینا پارت - مازندران

همایش اصفهان | سال ۱۳۹۵

همایش فنی و تخصصی دینا پارت - اصفهان

همایش همدان

همایش فنی و تخصصی دینا پارت - همدان

همایش تبریز | سال ۱۳۹۵

همایش فنی و تخصصی دینا پارت - تبریز

همایش شیراز

همایش فنی و تخصصی دینا پارت - شیراز